SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET       2007-04-21

KOMMUNIKÉ

Lördagen den 21 april 2007 genomförde Svenska Pistolskytteförbundet ett extra Förbundsmöte med anledning av organisationsfrågan

Det extra Förbundsmötet beslöt med bred majoritet (94 mot 20) i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag:

Att Svenska Pistolskytteförbundet medverkar i den fortsatta processen att skapa ett nytt gemensamt skytteförbund om det ges följande inriktning:

1. Att det nya skytteförbundet innefattar en sektion för skytte med pistol och revolver med ett eget avsnitt i förbundsstadgarna

2. Att sektionen i stadgarna tillförsäkras fullständig beslutanderätt i fråga om de nationella grenarnas regelverk, tävlingsprogram och verksamhet i övrigt. Det innebär att sektionen exklusivt bestämmer vilka grenar som skall innefattas, tillföras eller avföras ur verksamheten, att sektionen bestämmer över det nationella tävlingsprogrammet på central, regional och internationell nivå samt att sektionen fastställer tävlingsregler, vapentyper m.m.

3. Att sektionens styrelse i stadgarna tillförsäkras rätt att formulera de delar av det nya skytteförbundets remissvar till regeringen, rikspolisstyrelsen, naturvårdsverket och andra myndigheter, som direkt eller indirekt kan påverka det nationella pistolskyttet

4. Att det nya skytteförbundet får status av Frivillig försvarsorganisation och att detta framgår av stadgarna

5. Att Svenska Pistolskytteförbundets egna tillgångar vid en upplösning av förbundet överförs till en stiftelse med ändamål att främja skytte med pistol och revolver i enlighet med SPSF:s gällande stadgar

6. Att det nya skytteförbundets stadgar även innehåller en bestämmelse om att stadgebestämmelserna enligt punkterna 1–4 ovan endast kan ändras av två ordinarie, på varandra följande årsmöten som fattar enhälliga beslut. Samma förutsättningar skall även gälla för att ändra den bestämmelse enligt denna punkt (6) som reglerar dessa krav för att genomföra ändringar i stadgarna.

Förbundsstyrelsen kommer med anledning av detta beslut att uppta diskussioner med Frivilliga Skytterörelsen, Skytterörelsens ungdomsorganisation och Svenska Sportskytteförbundet i akt och mening att i samverkan med dessa organisationer komma fram till en lösning i enlighet med Förbundsmötets beslut.

Enligt uppdrag

Mats Stoltz.

---------------------------------------------------
  
  

Extra Förbundsmöte 2007

Publicerat 2007-03-16 (utdrag ur Kretsutskick 2007-03-15)

Förbundsstyrelsen har beslutat kalla till extra Förbundsmöte med anledning av organisationsfrågan.
Det extra Förbundsmötet genomförs lördagen den 21/4 på Citykonferensen / Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm med start klockan 11.00.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Förbundsstyrelsen föreslår att det extra Förbundsmötet beslutar följande:


Att Svenska Pistolskytteförbundet medverkar i den fortsatta processen att skapa ett nytt gemensamt skytteförbund om det ges följande inriktning:

  

1. Att det nya skytteförbundet innefattar en sektion för skytte med pistol och revolver med ett eget avsnitt i förbundsstadgarna
    
2. Att sektionen i stadgarna tillförsäkras fullständig beslutanderätt i fråga om de nationella grenarnas regelverk, tävlingsprogram och verksamhet i övrigt. Det innebär att sektionen exklusivt bestämmer vilka grenar som skall innefattas, tillföras eller avföras ur verksamheten, att sektionen bestämmer över det nationella tävlingsprogrammet på central, regional och internationell nivå samt att sektionen fastställer tävlingsregler, vapentyper m.m.
     
3. Att sektionens styrelse i stadgarna tillförsäkras rätt att formulera de delar av det nya skytteförbundets remissvar till regeringen, rikspolisstyrelsen, naturvårdsverket och andra myndigheter, som direkt eller indirekt kan påverka det nationella pistolskyttet
   
4. Att det nya skytteförbundet får status av Frivillig försvarsorganisation och att detta framgår av stadgarna
    
5. Att Svenska Pistolskytteförbundets egna tillgångar vid en upplösning av förbundet överförs till en stiftelse med ändamål att främja skytte med pistol och revolver i enlighet med SPSF:s gällande stadgar
   
6. Att det nya skytteförbundets stadgar även innehåller en bestämmelse om att stadgebestämmelserna enligt punkterna 1–4 ovan endast kan ändras av två ordinarie, på varandra följande årsmöten som fattar enhälliga beslut. Samma förutsättningar skall även gälla för att ändra den bestämmelse enligt denna punkt (6) som reglerar dessa krav för att genomföra ändringar i stadgarna.
    

---------------------------------------------------