Totalförbudet mot bly stoppat!
 
Publicerad 2007-07-14 (av Basti Naumann)

Enligt ett pressmeddelande från miljödepartementet den 12 juli, upphävs det totalförbud mot bly i ammunition, som skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2008.

Mike Winnerstig, som är ledamot av förbundsstyrelsen, och en framstående expert i denna fråga, säger följande, i en preliminär analys till Svenska Pistolskytteförbundet:

”Vad gäller fältskytteterräng, dvs mark som det tillfälligtvis anordnas fältskyttetävlingar på, kan vi konstatera att den med denna förordning förblir oreglerad och därmed jämställs t ex med kuljakten. Detta innebär att det även framgent blir tillåtet att genomföra fältskytte med blyammunition på det sätt vi nu gjort i över 70 år. Detta var förbundets huvudkrav i den nu fleråriga dialogen med departement och myndigheter, och det är givetvis enormt tillfredsställande att detta gick igenom.”

Detta är en ansenlig framgång för SPSF’s förbundsstyrelse. Under det extra förbunds­mötet den 21 april tog Christer Westin upp en applåd för styrelsen, för deras föredömliga sätt att sköta organisationsfrågan. Jag tycker att styrelsen förtjänar en lika stor applåd för sin väl­förtjänta framgång i blyfrågan. Och låt detta vara fullständigt klart: Bland skytteorganisationerna var det Svenska Pistolskytte­förbundet och ingen annan, som inledde denna mång­åriga kamp om blyförbudet, och förde den till seger. Jag ska återkomma till historiken kring detta i en särskild artikel.

Hävandet av totalförbudet mot bly i ammunition är ett beslut som vi med rätta kan glädja oss åt. Men vi måste samtidigt ha klart för oss att frågan även framgent måste bevakas kontinuer­ligt. Miljödepartementet förefaller stå fast vid uppfatt­ningen att metalliskt bly i marken är farligt, trots att all forskning visar att detta antagande saknar grund.

De befintliga restriktionerna för blyhagel upphävs inte. Det innebär bland annat att förbudet mot internationellt sportskytte med blyhagel kommer att ligga kvar. Dock får Naturvårdsverket befogenhet att meddela undantag från detta förbud. Svenska lerduve­skyttar kommer alltså, sannolikt, att återigen kunna träna och tävla på samma villkor som sina internationella konkurrenter.

Men det hänger ett damoklessvärd över lerduveskyttarnas huvuden. Om man tillåter sig att vara en smula raljant – vilket jag ju understundom gör – så kan man beskriva läget så, att om en lägre tjänsteman på Naturvårds­verket råkar vara på dåligt humör, eller just har läst någon upphetsad larmrapport i Expressen, så kan detta resultera i att dispensen omedel­bart dras in. Svenska Sportskytte­förbundet kan inte bedriva en lång­siktig verk­sam­het på sådana premisser. Detta måste åtgärdas. Där vilar ett tungt ansvar på Kerstin Bodin och Göran Nygren.

Basti

--------------------------------------------------------
  
 

Legala vapenägare ”frias”
 
 
Publicerat  07-03-27 (av Basti Naumann)

Aftonbladets nätupplaga 2007-03-25 toppas med “nyheten” att våldet med skjutvapen ökar. År 1996 blev 28 personer dödade med skjutvapen. År 2006 hade antalet ökat till 59, alltså en fördubbling på tio år. 2006 beslagtogs 960 pistoler, revolvrar och kpistar, och 378 jaktvapen.
 
Rikspolisstyrelsens före detta vapenexpert,
Claes Johansson
, drev med monoman envishet tesen att ”alla illegala vapen har varit legala”, det vill säga att den svarta vapenmarknaden i Sverige helt försörjdes med vapen som stulits från legala svenska vapenägare. Av polisens uttalanden framgår att den teorin nu är definitivt skrotad. Man är helt på det klara med att det är smugglingen som är problemet.
 
”Vi har infört hårdare regler för förvaring av inhemska vapen, så de vapen som finns kommer till allra största delen från smuggling, och då främst från Balkan”, säger en källa inom Rikskriminalpolisen. Efter kriget i Jugoslavien kom stora mängder vapen på villovägar, och länderna på Balkan förser sedan dess hela Europa med illegala vapen.

 
De skjutvapen som förekommer mest i kriminella sammanhang är pistoler och revolvrar med kaliber
9 mm
, eftersom den ammunitionen är lättast att få tag på i Sverige. Tillgången på vapen är så stor, att den som vill ha ett illegalt vapen får tag i ett sådant utan någon som helst svårighet.
 
Thomas Servin, chef för underrättelsesektionen i Skåne, anser att det fria flödet av illegala vapen inom Europa är ett så stort problem att det borde vara en prioriterad fråga för EU.

--------------------------------------------------------