Stoppa krångelnissarna!
 
Publicerat 2007-09-24 (av Basti Naumann)

I mitten av september deltog jag i fältskjutningen Döderhultsträffen i Oskarshamn. Det var en mycket trevlig tävling, som jag varmt rekommenderar, och som jag gärna återvänder till om tillfälle ges, trots den rejäla resvägen från Sollentuna.

Tyvärr stördes det goda intrycket av en arrangörsmiss som gjorde att flera skyttar – bland andra jag själv – fick träffar bortdömda, trots att de var korrekta enligt de utdelade skriftliga förutsättningarna. Misstaget var direkt orsakat av detta ständiga krånglande med reglementet, som vissa påtryckargrupper haft för sig på senare år. Mot bakgrund av detta är arrangörens misstag begripligt och förlåtligt.

Beträffande antal tillåtna träff per figur, är reglementet egentligen klart och tydligt: Arrangören får ange begränsning i form av maximalt antal träff.  I de skriftliga förutsättningarna fanns det alltså ursprungligen en kolumn som hette ”Max antal träff per figur”, och för varje station stod det i den kolumnen en siffra, och inget annat.

Om det på en station fanns fem figurer, och det i nämnda kolumn stod ”2”, så kunde jag utan poängavdrag hoppa över två av figurerna, och skjuta två skott i vardera tre figurer. Nackdelen, som jag då frivilligt ådrog mig, var att jag på grund av ett mindre antal träffade figurer hamnade på en lägre plats i resultatlistan. Å andra sidan minskade jag risken att missa, få färre träffar, och åka ännu längre ner i listan. Klart, tydligt och odiskutabelt.

Men nu har krångelnissarna ryckt in. Med hysterisk nit strävar de efter ”den sportsliga rättvisan”. Problemet är bara att denna sportsliga rättvisa alltid anpassas efter eliten, det vill säga de skyttar som har en reell chans att vinna mästartiteln. Nissarna ansåg att det var ”osportsligt” att man i ett mästerskap kunde välja bort figurer, och ändå få vara med i särskjutningen.

För det första finns det ingen ”sportslig rättvisa”. Sporten är till sin natur djupt orättvis – en enda deltagare vinner, alla andra förlorar. Vem som vinner beror på hur solen skiner, hur det blåser, och om man har grälat med hustrun på morgonen. Det är inte särskilt rättvist.

För det andra ställer krångelnissarna till det för oss vanliga skyttar, som aldrig ens får känna lukten av en prispall. Och vi, de ständiga förlorarna, skyttets proletärer, utgör 95 procent av alla tävlingsdeltagare, så jag kräver respekt för våra intressen. När 95 procent kommer i konflikt med 5 procent, då är det de 95 procentens vilja som ska respekteras i första hand.

Med en logik som förtjänar beteckningen brännvinsadvokatyr konstaterade krångel­nissarna att Skjuthandboken tillåter angivande av maximiträff, men att den inte säger något om minimiträff. Och det som inte är uttryckligen förbjudet, måste vara tillåtet.

Därmed brast fördämningarna, och nissarna ryckte fram. Numera har de krånglat till ovan nämnda enkla kolumn så till den grad, att man tar sig för pannan. Nu är det inte bara maximiantal träff som anges, utan också minimiantal. Det kan alltså stå ”Max 2 min 1”. Vad det innebär, är inte alldeles självklart.

Och inte bara det – det kan stå ”2+2+1+1”, och när stationschefen ska förklara vad det innebär, så blir det en hel uppsats. Det är nämligen inte alls så enkelt att man får skjuta två skott vardera i de två figurerna i målgrupp A och ett vardera i de två figurerna i målgrupp B. (Vad det faktiskt betyder, ska jag inte ödsla utrymme på här.) Risken för feltolkningar och meningsmotsättningar är uppenbar.

Utöver detta har en del arrangörer för vana att på andra sätt avsiktligt trassla till skott­fördelningen så att den blir svårbegriplig. Jag är över huvud taget stark motståndare till att förmågan att snabbt förstå komplicerade förutsättningar ska ge utslag i placeringen i resultatlistan. Jag är av den bestämda uppfattningen att det är skjutskickligheten, närmare bestämt förmågan att under tidspress avge snabb och säker eld mot flera olika slag av figurer, som ska vara den enda avgörande faktorn.

Jag ska öppet medge, att jag är ovanligt korkad när det gäller att begripa krångliga förutsättningar. Det kan alltså invändas att jag talar för min egen sjuka mor. Må så vara, men nu har vi alltså kommit därhän att reglementets innebörd har förvanskats, och blivit så komplicerat, att det kan inträffa att en arrangör inte förstår sina egna förutsättningar. Och då tycker jag att det har gått för långt.

Proletärer i alla kretsar, förenen eder! Stoppa de klåfingriga krångelnissarna!

Basti

-------------------------------------------------------
  
 

Pistolskyttet har ingen framtid
 
Publicerat 2007-09-19 (av Basti Naumann)

Svenska Pistolskytteförbundet är av tradition en konservativ och rent av trög organisation. Från första motionen om att ta upp kaliber .22 på grenprogrammet och fram till införandet gick det 20 år. Detta är inget unikt. Det finns otaliga exempel på förändringar som det tagit decennier att få genomförda. Jag vill minnas att Cyril Falck en gång i tiden fick hålla på i tio år för att få igenom en enkel justering av någon åldersgräns för juniorer.

Märkligt nog anser somliga att denna tröghet är en dygd. En tidigare företrädare för SPSF sa en gång med stolthet: ”Vi har aldrig behövt återkalla ett beslut”. Det innebär alltså, att om någon kommer med en ny idé, så avslår man motionen år efter år efter år, till dess man är absolut säker på att det inte finns några oförutsedda nackdelar med idén. Att säga nej är alltid bättre än att säga ja, anser man. Den policyn innebär att idégivare ska hållas kort. Ger de upp redan efter tio års motionerande, så är det ett bevis för att idén inte var tillräckligt bra.

Den attityden är naturligtvis rena döden för vilken organisation som helst. Den som har en idé, men ser framför sig ett decennium av fruktlöst motionerande på förbundsmöte efter förbunds­möte, han känner sig knappast motiverad. En sådan attityd mot nytänkare lägger sig som en död hand över organisationen. Och Svenska Pistolskytteförbundet var mycket riktigt svårt angripet av tvinsot i slutet av 1990-talet. Hade inte våra valda ombud då bestämt sig för att släppa in föränd­ringens vindar, kunde SPSF ha blivit en blek skugga av vad det är i dag.

Men nu hotar åter letargins förlamande grepp. Utvecklingen har stannat upp, och den passiva förvaltningens ande svävar åter över förbundsstyrelsen. Man skyller på att bly­förbudet och organisations­frågan sugit åt sig all energi. Men det skulle i så fall innebära att samtliga styrelseledamöter hela tiden varit fullt upptagna med att arbeta med sagda frågor. Och så förhåller det sig inte. De flesta ledamöter och suppleanter har knappast alls arbetat med bly- och organisationsfrågorna. Faktiskt är det bara ett litet fåtal nyckelpersoner som har ägnat sig helt åt dessa frågor.

Dock måste jag medge att det ligger något lite i den nämnda ursäkten. Bly- och organisations­frågorna har säkert legat som en mara över nyckelpersoner i förbundsledningen, och det återverkar naturligtvis på hela kapaciteten. Men nu är dessa frågor avklarade, och nu finns det inga ursäkter mer. Nu måste vi börja jobba konkret med radikala framtidsidéer. Sådana saknas helt. SPSF’s framtid är ett oskrivet blad. Man kan säga att så länge det inte finns några idéer, så har pistolskyttet ingen framtid. Och just nu har vi inte det.

Några exempel på idéer och frågor för framtiden:
 
Vår utveckling som frivillig försvarsorganisation. Hur vill vi att det ska se ut om tio år? Ska samarbetet med FM intensifieras? Hur kommer FM’s behov att se ut om tio år? Hur ska vi utvecklas för att kunna tillgodose dessa behov? Detta är en mycket större fråga än de flesta inser.

Sammanslagning. Vill vi stå kvar som en helt fristående organisation under överskådlig tid, eller kan vi tänka oss någon form av samgående eller samordning på sikt? Hur ska i så fall samgåendet se ut? På vilka villkor ska det genomföras? Vad ska det syfta till? Vad blir bättre, vad blir sämre? Trojkan – SSF, FSR och SkytteUO – har ställt dessa frågor, men skändligen misslyckats med att besvara dem.

Tävlingsformer. Den enda möjligheten till hållbar utveckling är att vi gör pistolskyttet som sport intressant inte bara för utövarna, utan också för åskådarna. Fältskytte, som är vår mest intressanta gren, och som drar stora skaror av tävlingsdeltagare, är ur åskådarsynpunkt så urbota trist att inte ens deltagarna själva ids titta på eländet. När man klarat av sin egen skjutning, åker man hem. Ytterst få skulle ens komma på tanken att stanna för att titta på när övriga deltagare tävlar.

Det är absolut nödvändigt att vi ändrar på detta, åtminstone om vi vill överleva på lång sikt. Vi måste införa tävlingsformer som är publik- och mediavänliga. Och där finns det i stort sett bara en väg att gå, och det är match-tävlingar modell tennis. Varje pistolskyttetävling, åtminstone mästerskap, ska sluta med en tät kamp, man mot man, skott för skott, mellan två finalister. Ulf Hansson, NP’s redaktör, arrangerade för några år sedan tävlingen Swedish Masters i Eskilstuna, helt upplagd enligt det receptet. (Vann gjorde för övrigt en kvinna, Monica Rundqvist.) Den blev succé både bland deltagare och åskådare.

Och viktigast av allt, Ulf Hansson lade fram sina idéer för två av Sveriges främsta experter på sport­skild­ringar i TV, dels Lennart Jelbe, dels Sveriges Televisions sportchef, och båda sa: ”Ja, om ni gör tävlingarna på det sättet, är vi intresserade!”.

Den dag vår förbundsstyrelse på allvar hugger tänderna i dessa frågor, då kan vi verkligen säga att vi har en framtid.

Basti

-------------------------------------------------------
  
 

Fråga inte ditt land
  
Publicerat 2007-09-01 (av Basti Naumann) 

I min artikel ”Fördubbla medlemsavgiften!” skrev jag om Försvarsmakten: ”Men sedan ett par decennier är ’pappa’ en skugga av sitt forna jag. Han kämpar för sin egen överlevnad, och har inte tid med oss. Och han är själv lika sedd över axeln som vi tävlingsskyttar är.”

Om det nu är så att Försvarsmakten inte kan ge oss några väsentliga fördelar, varför anser jag då att det är rätt att vi ställer upp som frivillig försvarsorganisation? Det är en viktig fråga, som kräver svar.

Svenska Pistolskytteförbundet är en ideell organisation, i motsats till ett kommersiellt företag. Vårt huvudmål är inte ekonomisk lönsamhet. Målet är att skapa förutsättningar för medlemmarna att utöva pistolskytte.

Även en ideell rörelse måste dock finansieras, och därför handlar våra diskussioner och debatter ofta om att skaffa fram pengar. Inför varje åtgärd, varje projekt, frågar vi oss: Hur mycket kostar det? Hur ska vi finansiera det?. Därför är det naturligt att vi lägger ekonomiska aspekter även på vårt förhållande till Försvarsmakten. Vilka fördelar kan det ge oss? Kan vi få bidrag?

Men vi får aldrig glömma att grunden i vårt förhållande till Försvarsmakten är ideellt. Svenska Pistolskytte­förbundet stödjer inte FM därför att vi vill kapa åt oss pengar och fördelar. Vår grundläggande uppgift som frivillig försvarsorganisation är att efter bästa förmåga stödja Sveriges försvarsmakt. Detta av den anledningen att vi är övertygade om att vårt land behöver ett militärt försvar, och att vi anser att SPSF har något väsentligt att bidra med.

I ett berömt tal sa den amerikanske presidenten John F Kennedy: ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för ditt land.” Med en lätt modifiering kan den uppmaningen riktas till Svenska Pistolskytteförbundets medlemmar.

Sedan är det ändå så, att vi på längre sikt får både ekonomiska och andra fördelar av ett samarbete med Försvarsmakten. Det är som sagt inte vårt huvudsyfte, men det gör ju inte ont, om man säger så.

Basti

-------------------------------------------------------
  
 

Nationellt sportskytte? Absolut!
   
Publicerad 2007-06-21 (av Basti Naumann)

Till årets ordinarie förbundsmöte hade Västgöta-Dals pistolskyttekrets inkommit med en intressant motion. Kretsen föreslog att Svenska Pistolskytteförbundet skulle ta upp sport­skytte­grenarna i pistol på sitt ordinarie grenprogram. Idén kommer ursprungligen från Ragnar Skanåker, och den intellektuellt rörliga kretsstyrelsen i Västgöta-Dal förstod tydligen det fina i kråksången, och hakade på.

I Stockholmskretsens styrelse var vi också med på noterna, och beslöt genast att biträda Västgöta-Dals idé. Men övriga kretsar ansåg att om de uppkörda hjulspåren har dugt i sjuttio år, så duger de i sjuttio år till. Och så var det med den saken. Eller?

Nej, givetvis är saken inte alls utagerad. Det är bara det att begreppsmässigt kom vi in snett från början. Det gäller att tänka på ett helt annat sätt. Vi måste upp ur hjulspåren, och vi ska inte av slentrian utgå från att allt är förbjudet, om det inte är uttryckligen tillåtet.

Det som sitter så hårt i huvudet på folk i den här frågan, är det här med rättigheter. SPSF har rätt till de nationella pistolgrenarna, och SSF har rätt till de internationella. Men kalla fakta är att inget idrottsförbund har någon immateriell rätt över huvud taget. Det finns ingen som har copyright på idrottsgrenar. SPSF kan anordna ett eget litet SM i bowling, om de vill.

Den stora stoppklossen i sammanhanget är organisationstillhörigheten, det vill säga att det är Svenska Sportskytteförbundet som med ensamrätt är anslutet till det internationella sportskytte­förbundet. Och ISSF har så att säga ”den starkes rätt”. De är stora och erkända, och om de påstår att det är deras VM som gäller, och inte någon annans, så håller de flesta i omvärlden med om det. Men kom ihåg att det enda maktmedel ISSF har mot uppstudsiga fritänkare, är uteslutning. Om SSF inte gör som de är tillsagda (t ex förbjuder vissa pistolgrenar), så blir de uteslutna. Men Svenska Pistolskytteförbundet är inte medlem i ISSF, och kan följaktligen inte uteslutas. Där är såväl SSF som ISSF helt maktlösa.

Nu reser sig en skog av pekfingrar, och deras innehavare mässar ihärdigt ”man får inte… det går inte att… så där kan man väl inte…”. Jodå, det kan man visst. Vill Lilla Rakvattnets Pistolskytteförening arrangera en tävling i standardpistol, så får de gärna göra det, utan att fråga SSF om lov. Och vill de kalla sin tävling för världsmästerskap, så finns det inga hinder. Kan man köpa tomtmark på månen, så kan man bli världsmästare i standardpistol i Lilla Rakvattnet.

Ett litet påpekande, dock. Det är ju det här med den överenskomna ordningen inom det egna förbundet. Gällande de i SPSF officiellt upptagna pistolgrenarna är det förstås förbundet som bestämmer vad som ska räknas som officiellt mästerskap. Men när det gäller bowling, snabbknyppling eller fripistol, som inte är officiellt upptagna grenar inom vårt förbund, går det bra att arrangera vilka tävlingar som helst. Och vill ni kalla dem för EM eller VM, så är det fritt fram.

Sammanfattningsvis vill jag säga: Kära Västgöta-Dal, det var en lysande idé ni kom upp med. Vad jag har velat säga med denna artikel är att idén inte alls dog i och med förbundsmötet. Den lever och frodas, och låt oss se vad vi kan göra av den. Nya, friska idéer är vad det här förbundet behöver. Och såna finns det tydligen i Västgöta-Dal.

Basti

-------------------------------------------------------
  
 

Det kunde ha varit värre
  
Publicerat  07-04-01 (Basti Naumann)

Under rubriken ”Nyheter” (på högra sidan) har vi i artikeln ”Legala vapenägare frias” berört Sveriges problem med insmugglingen av skjutvapen. Detta är ett problem inte bara för Sverige, utan för hela Europa. Men det finns de som har det värre. Till exempel Mexiko.

Knarkköparna i USA förser de mexikanska narkotikakartellerna med enorma penning­belopp. Enligt sakkunniga uppskattningar tjänar kartellerna mellan 10 och 30 miljarder dollar årligen på att sälja kokain, heroin, marijuana och metamfetamin till amerikanska missbrukare. Vi ett enda tillslag nu i mars i ett hus i Lomas de Chapultepec, som är ett av Mexico Citys finare bostadsområden, hittade polisen 206 miljoner dollar gömda i väggar, garderober och väskor.  

Förutom till exempel talrika beställningsmord används knarkpengarna till att köpa vapen från USA. Och då är det inte fråga om sådana ärtbössor som svenska brottslingar låter smuggla in. Enligt riksåklagaren Eduardo Medina kan någon i USA exempelvis samla ihop mellan 50 och 100 kraftiga vapen, granatkastare, splittergranater och automatgevär, och sedan relativt obehindrat smuggla in denna ansenliga arsenal i Mexiko. Man inser varför president Felipe Calderón fann det nödvändigt att skicka 24 000 soldater till de regioner där maffiakrigen rasar som värst.

Så även om den svenska vapensmugglingen förvisso är ett allvarligt bekymmer, så kan man lugn säga att det kunde ha varit värre.

Basti  (källa: SVD)

-------------------------------------------------------
  
 

För kung och fosterland
  
  
Publicerat 2007-03-14 (av Basti Naumann)

Som bekant har vår förbundsledning bestämt att vi inte får skjuta på ”människoliknande figurer”, vilket i klarspråk är ett förbud mot att använda Försvarsmaktens målmateriel. Detta är ett synnerligen märkligt beslut. Svenska Pistolskytteförbundet är, och har alltsedan sitt bildande varit, en frivillig försvarsorganisation.
  
Som en bekräftelse
på denna vår ställning har vi numera åtagit oss uppdraget att utbilda Försvarsmaktens pistolinstruktörer för Nordic Battle Group. Och Nordic Battle Group består – som antyds av namnet – av stridande förband, vars uppdrag innebär såväl fredsbevarande som freds­framtvingande uppgifter. Beväpnad strid, således.
   
Förbudet mot användning av ”människoliknande figurer” är ett generande drag av opportunism och politisk korrekthet av värsta slag. Förvisso är det främsta syftet med Svenska Pistolskytteförbundets verksamhet att utöva tävlingsskytte under idrottsliga former, men vår ställning som frivillig försvars­organisation är ingen skamlig sjukdom som ska gömmas undan. Vi betraktar våra vapen som tävlingsredskap, men vi vet samtidigt vad dessa vapen kan användas till, exempelvis i Nordic Battle Group. Det är ingenting att hymla med.
  
Idén till förbud mot människoliknande figurer har inte uppkommit inom SPSF. Den har trugats på oss av Svenska Sportskytteförbundet, som märkligt nog också är en frivillig försvarsorganisation. Denna hyckleriets högborg har lyckats dra med sig SPSF i en lismande underkastelse inför den allmänna opinionen, som antas ta avstånd från vårt militära försvar.
  
Denna allmänna opinion
har nu svängt. Det påstås förvisso att det inte finns något militärt hot mot Sverige, varför vi inte antas behöva något invasionsförsvar. Men samtidigt utsätts vi för omvärldens krav på att bära vår del av bördan för att släcka de krigsbränder som ständigt blossar upp i världen och orsakar stort lidande.
  
Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand betecknar sig som pacifist. Ändå har hon erkänt – bland annat i en radiointervju i höstas, som jag själv hörde – att även en pacifist måste inse att det ibland är nödvändigt att skicka ut beväpnad trupp för att bevara freden och förhindra lidande. Det är alltså inte längre fult att vara svensk soldat, inte ens i en pacifists ögon.

Jag är stolt
över att tillhöra en frivillig försvarsorganisation. Att Konungen är vår höge beskyddare gör inte heller ont. Förbudet mot ”människoliknande figurer” har ingen som helst praktisk betydelse, men ur ideologisk synpunkt är det en skamfläck. Jag kräver att förbudet omedelbart upphävs.
  
Dessutom kräver jag att Svenska Sportskytteförbundet avsäger sig sin ställning som frivillig försvarsorganisation.
  
/
Basti

 

---------------------------------------------------
  
 

äro utvalda

Publicerat 2007-03-11 (av Basti Naumann)

Det påstås att det finns hundra miljoner hemsidor i världen. Många av dessa har tillkommit därför att upphovsmännen känt trycket av den allmänna opinionen. Man ”måste ha” en hemsida. Detta gäller inte bara General Motors, American Express, ABB och Volvo, utan också minsta sybehörsbutik och schackklubb.
  
Att sätta upp en hemsida är relativt enkelt och billigt. Alltid har man väl någon data-händig bekant som kan ordna den saken. Men det finns ett problem. Här kan man ta till den urgamla klyschan ”många äro kallade, men få äro utvalda”. Många har satt upp hemsidor, men få håller dem uppdaterade. En del tycks tro att om man bara får igång en hemsida, så sköter den sig själv. Detta förekommer inte bara bland sybehörsbutiker och schackklubbar, utan även bland exempelvis större företag.
  

Denna artikel skulle förstås aldrig ha blivit skriven om inte vår egen hemsida, det vill säga Stockholms­kretsens, varit snygg och prydlig och ständigt aktuell, tack vare en viss hr Lundqvist. Uppdateringar görs vanligen med några dagars mellanrum, och det som står under rubriken ”Nyheter” är faktiskt också det.
   
   

Hur står det då till bland våra cyber-grannar? Stockholmskretsens närmaste kollega i den här regionen är Stockholms Sportskytteförbund. Där ser det ut på följande sätt:
   

Under rubriken ”Nyheter” meddelas bland annat att Huddinge Jaktvårdsförening håller sin bana för lerduveskytte öppen även under vintern. En annan nyhet är en inbjudan till Regionskval Pistol. Nyheten om lerduveskytte är från den 15 december – 2004. Inbjudan till regionskvalet gjordes den 25 april 2005.
   

Det anges att den senaste uppdateringen av denna hemsida gjordes den 25 april 2005. Antalet besökare sedan i januari 2003 är 403 stycken. Det är ett besök var tredje dag. Det är väl kanske ordföranden som tittar till sin hemsida ett par gånger i veckan.
     
  

Men vi ska inte förhäva oss. Med en uppgiven suck tar jag mig in på pistolskytteforbundet.se, detta försummade sorgebarn. Kansliet gör så gott de kan – det lilla som finns hålls acceptabelt uppdaterat – men denna hemsida är något av det ödsligaste jag har sett. På en av sidorna står det ”Detta är Svenska Pistolskytteförbundets styrelse” och ”Artikeln skapades 2007-02-01”. Men därunder är det tomt. Vitt som i en mjölsäck. Och så ser det mesta ut.
  

Problemet lär vara datatekniskt, det vill säga att konstruktören är ansvarig. Kansli­personalen sliter sitt hår i förtvivlan, men kan ingenting göra. Jag begriper inte hur detta kan tillåtas fortgå, månad efter månad. Är det möjligen så att Stockholms Sportskytte­förbund och SPSF har samma webmaster?
  

Det är med nostalgiskt vemod jag besöker förbundets gamla hemsida, pistolskytte.org, som var Åke Nordins skapelse. Den finns fortfarande kvar. Den var inget under av skönhet, men den fungerade bra, och där fanns precis allt. Den hade 350 besökare om dagen. Den är av naturliga skäl inte uppdaterad på ett halvår, men det är dit jag går om jag behöver länkar till kretsar, klubbar och andra skytteorganisationer.
 

Det finns bara en vettig åtgärd för förbundet att vidta: Stäng pistolskytteforbundet.se, och uppdatera pistolskytte.org!
 
/Basti

---------------------------------------------------