Känd polis JO-anmäld
 
Publicerat 2010-07-17 (av Basti Naumann)

 

Claes Johansson är välbekant bland pistolskyttar och andra vapenägare, eftersom han fram till den 31 december 2006 var Rikspolisstyrelsens vapenexpert. Han är numera tjänsteman på en annan statlig myndighet. Såsom sådan har han dragit på sig en omfattande JO-anmälan, som inlämnades den 14 juni 2010. Här följer ett förenklat sammandrag.

 

Statens Försvarshistoriska Museer, SFHM, är en myndighet under regeringen. SFHM har bland annat till uppgift att stödja verksamheten i 23 namngivna försvarshistoriska museer. Dessa museer är privatägda. I SFHM finns tre tjänstemän, Christian Braunstein, kanslichef, Staffan Bengtsson, myndighetschef, samt Claes Johansson, säkerhetsansvarig.

 

Den svenska försvarsmakten har under årens lopp skänkt bort och lånat ut ett stort antal vapen, när dessa har utrangerats och övergått till att bli museiföremål. Tyvärr har Försvarsmaktens dokumentation av dessa gåvor och lån varit ytterst bristfällig, för att inte säga obefintlig. Man har ingen förteckning över vilka vapen man lånat ut eller skänkt bort, och således har man inga uppgifter om vilka mottagarna är. Följaktligen har Försvarsmakten ingen aning om vilka museala vapen och annan materiel i landets alla tiotals försvars­historiska museer, som man eventuellt har kvar äganderätten till.

 

Claes Johansson har ”löst” problemet på ett minst sagt radikalt sätt. År 2008 skickade han till de 23 privatägda museerna ut en promemoria, som innehöll en rad mycket märkliga påbud och regler. Framför allt denna:

 

”Alla licenspliktiga militära eldvapen … skall, om inte ägandeskap kan visas genom köpekvitto, gåvobrev eller liknande, betraktas som statens egendom. Ägarföreträdare för staten är Försvarsmakten, så länge vapnet ingår i krigsorganisationen, och SFHM, när det utgallrats för musealt bruk.”

 

Alltså: SFHM anser att alla museala vapen tillhör staten, om museerna i fråga inte kan uppvisa kvitto. Att museerna är licensierade innehavare av sina vapensamlingar, det tar SFHM ingen hänsyn till. SFHM anser sig representera staten, utan att ha någon fullmakt för detta.
       Claes Johansson gick snabbt till verket, och begärde att få inspektera samtliga 23 museers vapensamlingar. Därefter började han hämta hem det han ansåg vara statens egendom. Ett av de senaste tillslagen gjorde han våren 2010 hos det privatägda Bohusläns Försvarsmuseum (se www.bohuslans-forsvarsmuseum.se), där han uppgav sig vara befullmäktigad företrädare för den svenska staten, och beslagtog och bortförde museets hela vapensamling.

 

Vad SFHM har gjort med dessa vapen, det har Claes Johansson vägrat uppge för museet.  Bohusläns Försvarsmuseum har nu hamnat i den bisarra situationen att man riskerar åtal för vapenbrott, eftersom man inte kan redogöra för var de vapen finns, som museet har licenser för.

 

Ett av de 23 museerna, Beredskapsmuseet, har genom sin jurist Marie Andrée vägrat acceptera Claes Johanssons framfart, och ingivit en JO-anmälan där hon begär att JO ska reda ut vilka befogenheter SFHM har och inte har.

 

Ovanstående är som sagt ett förenklat sammandrag. Hela historien – som har många märkliga vändningar – finns detaljerat beskriven i JO-anmälan.

 

JO-anmälan har diarienummer 3502-2010. Anmälan i sin helhet kan fås hos JO, men enklast är att gå till Beredskapsmuseets hemsida www.beredskapsmuseet.com, och klicka på ”Telegram från den försvarshistoriska världen” i den vänstra spalten. Gå sedan till mittspalten, och scrolla ner till rubriken ”Beredskapsmuseet JO-anmäler Statens Försvarshistoriska Museer”. Klicka på sista meningen i texten därunder, ”JO-anmälan finns för nedladdning om du klickar här”.

 

Basti Naumann